Full Time Permanent Faculty

Sl. No. Name of Teacher’s
1. Man Mohan Murari (Principal)
2. Prabhat Kumar Sinha
3. Saket Kumar
4. Sudhir Kumar
5. Raj Kumar
6. Abhishek Kumar Singh
7. Anil Kumar
8. Ashim Kumar Sinha
9. Manoj Prabhakar
10. Sabita Rani Shrivastava
11. Aman Ayanam
12. Ravi Prakash Patel
13. Sundram Kumari Pandey
14. Ruchi Kumari
15. Roshni Rashmi
16. Akash Kumar
17. Manish Anand
18. Deepmala Kumari
19. Pratik Anand
20. Ashok Kumar Singh
21. Rajesh Kumar
22. Sita Kumari
23. Neha Bharti
24. Sumit Kumar
Librarian Staff:- Permanent
25. Murli Manohar Sharma